Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:             ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                         ...

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:             ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                         ...:

      


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους
εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας
δημοτικής κοινότητας, του ίδιου δήμου ή της ίδιας δημοτικής ενότητας.
Οι Γενικές
Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό. Η απαρτία
στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Όργανα
Διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών
Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας
(ΑΣΓΜΕ), είναι:

Η Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όργανο ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή
αυτών, κατά περίπτωση.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ελεγκτική επιτροπή
  • Οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής
    Μακεδονίας
  • Εκπρόσωποι στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)
  • Εκπρόσωποι στις σχολικές επιτροπές παιδείας (α’
    βάθμια, β’βάθμια)
Εκλέγονται, επίσης,
αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.

ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η θητεία των
Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.
Η θητεία των
μελών των Οργάνων των Ενώσεων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων  τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα
τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον σε Σχολική Μονάδα του αντίστοιχου δήμου, οπότε
αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Αν ο γονέας
δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των
γονέων.  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Οι οργανώσεις γονέων, σ’ όλα τα επίπεδα, διεξάγουν τις εκλογικές
διαδικασίες ─ σύμφωνα με το Νόμο 1599/85
όπως τροποποιήθηκε από το ν.2621/98
και το ν.4415/16  ─ εντός των παρακάτω
προθεσμιών:


- Για την ένωση Γονέων:    Από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31/3 κάθε μονού
έτους

Οι προθεσμίες
αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση
των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων.
Σε περίπτωση
που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι
οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις
υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν
από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα
νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
Η μείωση του
συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων,
εξαιτίας παραιτήσεως κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε
συνιστά έλλειψη διοικήσεως, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την
πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως
αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του.
Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή
νέας Διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.
Αν υπάρχουν
ελλείψεις, εκλέγονται και οι εκπρόσωποι της οργάνωσης που προβλέπονται από το
καταστατικό της και το νόμο.

Για να
εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων
στις παραπάνω βαθμίδες , η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων
του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας
του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να
γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από το Νόμο ημερομηνίες. 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι
αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική
ψηφοφορία από τη Γ.Σ.
Τα Όργανα του
Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι στην Ένωση, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με
το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του
ενός ψηφοδέλτια .

Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής
αναλογικής
, οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των
εκλεγομένων, σε κάθε όργανο.  Το εκλογικό
μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει
κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη).  Καθορίζεται
ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο.  Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων
ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το
οποίο είχε θέσει
1.    υποψηφιότητα.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του
αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.  Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται
από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι
οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού
μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν
ακόμα αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας
γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

2.    Όταν
οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα),
όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό
(40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων  αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα
(π.χ. από ένας έως τρεις (1-3) εκλεγόμενοι - ένας (1) σταυρός προτίμησης,
τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι - δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ
(7-8)  εκλεγόμενοι - τρεις (3) σταυροί
προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι - τέσσερις (4) σταυροί
προτίμησης κλπ)

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων στην Ομοσπονδία
Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300)
μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων.  Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι, από τους
οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν
νομιμοποιηθεί και από τη  Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Γονέων.  Σε
περίπτωση υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος.  Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν
λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών, εκλέγεται ένας  (1) εκπρόσωπος

Η σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ομοσπονδία
Γονέων,
στο ενιαίο ψηφοδέλτιο,
έχει ως εξής: Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι μαθητές των
σχολείων (π.χ. 3000), τότε θα εκλέγονταν 10 εκπρόσωποι (1/300 μαθητές).  Το 40% του 10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν
μέχρι 4 σταυροί.
Οι εκπρόσωποι
στη σχολική επιτροπή, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), και το Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), εκλέγονται με μονοσταυρία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

       Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

1.     
Στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των
εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.
2.     
Στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και
τον εκπρόσωπό του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
3.     
Στις
οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.


Νομιμοποιητικά  Έγραφα
            Τα απαιτούμενα
έγγραφα
σύμφωνα με το Ν. 2621/98 και όλα τα δικαιολογητικά
νομιμοποίησης, που θα πρέπει να
καταθέσει
ο Σύλλογος στην Ένωση για να νομιμοποιηθεί είναι:

1.      
Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών, υπογραμμένα
αντίστοιχα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή
2.      
Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης παρόντων αντιπροσώπων στη Γεν. Συνέλευση
3.      
Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων αντιπροσώπων με την υπογραφή ενός εκάστου.
4.      
Κατάσταση με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των
μελών του Δ.Σ.
του Συλλόγου ΓΟΝΈΩΝ και κατάσταση εκλεγμένων
αντιπροσώπων και αναπληρωματικών με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους.
5.      
Βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου με τη δύναμη
των μαθητών του σχολείου, για τη διαπίστωση του 1/3  .
6.      
Ονόματα και αριθμό των αντιπροσώπων του Σχολείου
προς την αντίστοιχη Ένωση. (Υπενθυμίζουμε
ότι, το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  των
σχολείων για την Ένωση Γονέων  είναι (1)
ένας εκπρόσωπος ανά  (30)  τριάντα μαθητές των οποίων οι γονείς
συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις
νομιμοποιήσεις.  Σε περίπτωση υπολοίπου
από δέκα πέντε (15) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος.  Σε Σχολεία που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν το
1/3των μαθητών της σχολικής μονάδας(π.χ νηπιαγωγεία)  και οι μαθητές είναι λιγότεροι των τριάντα
(30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.)
                       ...